Polityka prywatności sklepu sklep.wjazdnakuchnie.pl

1. W niniejszej Polityce prywatności użyto definicji opisanych w Regulaminie sklepu sklep.wjazdnakuchnie.pl 

2. Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są dobrowolne. Wszelkie przekazane dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu, na jaki Klient wyraził zgodę. 

3. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18.07.2002 (Dz.U. nr 144, poz. 1204) oraz aktualnie obowiązujące prawo krajowe.

4. Po założeniu Konta każdy użytkownik ma prawo do dostępu, aktualizacji lub całkowitego usunięcia swoich danych osobowych. 

5. Musimy usunąć dane osobowe jeżeli:

a) dane osobowe nie są już niezbędne do celów, dla których je zebrano;

b) Klient zgodę i nie istnieje inna podstawa prawna dla przetwarzania tych danych (np. podatkowa lub wynikająca z prawa do rękojmi);

c) Klient wniesie sprzeciw do dalszego przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania (np. podatkowe czy prawo do rękojmi);

d) dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;

e) dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego unijnym lub krajowym przepisem prawnym;

6. Klient ma prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych Klienta do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

7. Administratorem danych Klientów jest Sprzedawca. Sprzedawca jest jednocześnie inspektorem ochrony danych, z którym można się skontaktować pod adresem: wojtek@wjazdnakuchnie.pl .

8. Sprzedawca udostępniając Klientowi możliwość rejestracji i prowadzenia Konta przetwarza dane w celu świadczenia usług, na podstawie akceptacji regulaminu, który stanowi swoistą umowę (Umowę o Świadczenie Usług), tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

9. Sprzedawca przetwarzać będzie dane Klienta także w celu realizacji Umowy Sprzedaży, w oparciu o zawieraną Umowę Sprzedaży, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

10. Dane osobowe mogą być ujawnione poza tym upoważnionym pracownikom lub współpracownikom administratora, jak też podmiotom udzielającym wsparcia na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia przetwarzania danych.

11. Dane osobowe przetwarzane w celach związanych z korzystaniem z produktów/usług będą przetwarzane na czas umożliwienia nabycia produktu i jego dostarczenia lub przez okres rzeczywistego korzystania z danej usługi, po czym dane podlegające archiwizacji będą przechowywane przez okres właściwy dla przedawnienia roszczeń, tj. maksymalnie do 10 lat. Dane osobowe przetwarzane w celach marketingowych objętych oświadczeniem zgody będą przetwarzane do czasu odwołania zgody. Dane osobowe przetwarzane w celu marketingu produktów i usług w formie papierowej, czyli na podstawie tzw. prawnie uzasadnionego interesu (co nie wymaga zgody) będą przetwarzane do czasu wniesienia sprzeciwu na takie przetwarzanie.

12.Dane nie są profilowane.

13. W trakcie rejestracji klient proszony jest o podanie danych niezbędnych do założenia konta, dzięki czemu nie musi przy każdym kolejnym zakupie tracić czasu na ponowne wypełniania całego formularza zamówienia. Zarejestrowany klient po zalogowaniu ma również możliwość weryfikacji statusu złożonego zamówienia i historii dokonanych zakupów. 

14. Dane wymagane do rejestracji to:

a) imię i nazwisko 

b) adres e-mail

15. Podczas składania zamówienia prosimy ponadto o: 

a) nazwę firmy/instytucji

b) adres

c) NIP

d) numer telefonu

Dane te są opcjonalne i wykorzystywane jedynie w przypadku zażądania przez Klienta rachunku lub faktury w celu prawidłowego wystawienia takiego dokumentu.

16. sklep.wjazdnakuchnie.pl wykorzystuje technologię "cookies", czyli plików tekstowych umieszczanych na urządzeniu Klienta, w celu umożliwienia sklep.wjazdnakuchnie.pl rozpoznania Klienta.

17. sklep.wjazdnakuchnie.pl wykorzystuje cookies do:

a) Zapamiętania zalogowania (sesja trwa do czasu, gdy użytkownik się wyloguje lub do chwili zamknięcia przeglądarki, o ile w przeglądarce użytkownika nie jest ustawiona opcja pamiętania ostatniej sesji, po czym cookie jest kasowane);

b) Tworzenia statystyk i raportów oglądalności oraz poprawiania funkcjonowania sklep.wjazdnakuchnie.pl dla promocji produktów własnych.

18. W przypadku, gdy klient nie zgadza się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies, może zablokować ich umieszczenie odpowiednio konfigurując swoją przeglądarkę internetową. Informacje jak to zrobić można znaleźć w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej. Niestety w przypadku zablokowania plików cookies pochodzących z sklep.wjazdnakuchnie.pl nie możemy zagwarantować jego poprawnego działania.

Jeżeli Klient zgadza się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies, ale po zakończeniu odwiedzin w sklep.wjazdnakuchnie.pl chciałby je skasować, może to zrobić bez ryzyka, a informację o tym jak to zrobić, można znaleźć w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej.

19. Google Analytics wykorzystuje technologię cookies w celu umożliwienia przeanalizowania przez sklep.wjazdnakuchnie.pl źródeł ruchu, urządzeń wykorzystywanych do ruchu i sposobu, w jaki odwiedzający korzystają z niego.

Google gromadzi na swoich serwerach dane pozyskane z umieszczania na urządzeniach plików cookies i korzysta z tych informacji w celu tworzenia raportów i świadczenia innych usług związanych z ruchem i korzystaniem z Internetu.

Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google.

Dane te nie są nigdy łączone z danymi podanymi, o których mowa w III części i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.

20. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom trzecim (kontrahentom, operatorom płatności),  tylko jeśli  jest  to  niezbędne  do  świadczenia usług na sklep.wjazdnakuchnie.pl. W szczególnych sytuacjach, w których obowiązujące prawo nakazuje administratorowi udostępnienie zebranych danych organom państwowym, sklep.wjazdnakuchnie.pl dane takie udostępni. Za wyjątkiem tych sytuacji, dane osobowe Klienta będą ujawnione wyłącznie w zakresie, celu i podmiotom wymienionym w niniejszej polityce prywatności.

21. sklep.wjazdnakuchnie.pl zastrzega sobie prawo zmiany polityki prywatności, o ile będzie wymagać tego obowiązujące prawo, ulegną zmianie warunki technologiczne funkcjonowania sklep.wjazdnakuchnie.pl lub zmiana będzie wprowadzać standard wyższy od minimum wymaganego prawem.

22. Treść niniejszej Polityki Prywatności wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie sklep.wjazdnakuchnie.pl.