Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną oraz zakupów dokonywanych w ramach sklepu internetowego Sklep internetowy sklep.wjazdnakuchnie.pl (dalej również: „Regulamin”)

§ 1. DEFINICJE

Ilekroć w dalszej części Regulaminu użyto niżej wymienionych zwrotów pisanych wielką literą, należy je rozumieć w podanym niżej znaczeniu, chyba że z kontekstu ich użycia wyraźnie wynika co innego:

1. Cena - określona w złotych polskich kwota wynagrodzenia brutto (uwzględniająca należne podatki) należnego Sprzedawcy tytułem przeniesienia własności Towaru na Klienta zgodnie z Umową Sprzedaży;

2. Hasło - ciąg znaków alfanumerycznych, konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta, który jest określony przez Klienta podczas tworzenia Konta. Klient jest zobowiązany do zachowania Hasła w ścisłej poufności (do nieujawniania go jakimkolwiek osobom trzecim) i ponosi wszelką odpowiedzialność z tytułu naruszenia tego zobowiązania. Hasło może być zmienione w ustawieniach Konta. Sprzedawca może udostępnić Klientowi możliwość tzw. odzyskania zapomnianego Hasła w sposób określony w ramach Sklepu;

3. Klient - osoba fizyczna o pełnej lub ograniczonej zdolności do czynności prawnych albo osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, prawidłowo reprezentowana przez właściwą osobę fizyczną, która zaakceptuje Regulamin. W przypadku gdy Klientem jest osoba o ograniczonej zdolności do czynności prawnych nie może ona dokonać zakupu w Sklepie, jeżeli nie posiada zgody swojego przedstawiciela ustawowego na dokonanie takiej czynności;

4. Kod rabatowy - kod rabatowy wydawany przez Sprzedawcę uprawniający do nabycia Towarów oferowanych do sprzedaży w Sklepie po promocyjnej cenie lub przy uwzględnieniu określonego rabatu procentowego lub kwotowego. Klient może otrzymać kod rabatowy podczas akcji promocyjnej organizowanej na odrębnych zasadach przez Sprzedawcę.

5. Konsument - Klient, który jest osobą fizyczną zawierającą ze Sprzedawcą Umowę o Świadczenie Usług lub Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą lub Umowę o Dostarczenie Treści Cyfrowych ze Sprzedawcą w celach niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

6. Konto (Klienta) - przestrzeń udostępniana Klientowi w ramach Sklepu zgodnie z Umową o Świadczenie Usług, pozwalająca na korzystanie przez Klienta z dodatkowych funkcjonalności/usług. Klient uzyskuje dostęp do Konta Klienta za pomocą Loginu i Hasła. Klient loguje się na swoje Konto po dokonaniu rejestracji na stronie internetowej Sklepu; aby utworzyć Konto i dokonać zakupów w Sklepie Klient musi posiadać ważny/aktywny adres e-mail;

7. Koszyk - usługa udostępniana każdemu Klientowi oraz każdemu użytkownikowi Sklepu, który korzysta ze Sklepu, polegająca w szczególności na umożliwieniu mu łatwego dokonania zakupu jednego lub kilku Towarów, wpisanie Kodów rabatowych umożliwiających obniżenie Ceny na zasadach określonych odrębnymi regulaminami, wyświetlenie podsumowania Ceny zakupu poszczególnych Towarów i wszystkich Towarów łącznie (w tym ew. kosztów wysyłki) oraz dla użytkowników zalogowanych zapamiętanie Towarów dodanych do koszyka również po zakończeniu sesji przeglądarki;

8. Login - adres e-mail Klienta podany w ramach Sklepu podczas tworzenia Konta przez Klienta;

9. Promocje - szczególne warunki sprzedaży, uregulowane na zasadach wyrażonych w odrębnych regulaminach, dotyczące specjalnej oferty Sklepu obowiązującej w określonym czasie, z których Klient może skorzystać na zasadach tam określonych. W przypadku rozbieżności postanowień właściwego regulaminu Promocji z postanowieniami Regulaminu, pierwszeństwo mają postanowienia właściwego regulaminu Promocji;

10. Sklep - platforma sprzedaży Towarów oraz świadczenia usług oferowanych przez Sprzedawcę, prowadzona przez Sprzedawcę, stanowiąca zespół połączonych ze sobą stron internetowych, dostępna za pośrednictwem adresu URL https://sklep.wjazdnakuchnie.pl/;

11. Sprzedawca - Wojciech Janocha prowadzący działalność nierejestrową (zgodnie z Art. 5 Ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców) ul. Dębowa 21a, 40-104 Katowice, autor bloga wjazdnakuchnie.pl oraz profilu na platformie Facebook - Wjazd na kuchnie

12. Towar - rzecz sprzedawana przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu na rzecz Klienta, za zapłatą Ceny;

13. Treść/Treści - elementy tekstowe, graficzne lub multimedialne (np. informacje o Towarach, zdjęcia Towaru, filmy promocyjne, opisy, komentarze), w tym utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, oraz wizerunki osób fizycznych, jakie są zamieszczane i rozpowszechniane przez odpowiednio Sprzedawcę, kontrahentów Sprzedawcy, Klienta albo inną osobę korzystającą ze Sklepu;

14. Treści Cyfrowe – treści wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej niezapisane na materialnym nośniku, dostarczane za pośrednictwem Sklepu na rzecz Klienta, za zapłatą Ceny. Ilekroć w Regulaminie mowa jest o Towarach, dotyczy to również Treści Cyfrowych, chyba że co innego wynika z treści danego postanowienia;

15. Umowa o Dostarczenie Treści Cyfrowych – umowa, zawierana z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość i dotycząca dostarczenia przez na rzecz Klienta Treści Cyfrowych za zapłatą Ceny. Ilekroć w Regulaminie mowa jest o Umowie Sprzedaży, dotyczy to również Umowy o Dostarczenie Treści Cyfrowych, chyba że co innego wynika z treści danego postanowienia;

16. Umowa o Świadczenie Usług - niniejszy dokument określający zasady zawierania Umów Sprzedaży oraz zasady świadczenia i korzystania z usług oferowanych przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu na rzecz Klientów. Regulamin określa prawa i obowiązki Klienta i Sprzedawcy. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.);

17. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, zawierana z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość i dotycząca sprzedaży przez Sprzedawcę na rzecz Klienta Towarów za zapłatą Ceny powiększonej o ew. koszty wysyłki;

18. Wymagania Techniczne - minimalne wymagania techniczne, których spełnienie jest niezbędne do korzystania ze Sklepu, zawarcia Umowy o Świadczenie Usług, Umowy Sprzedaży lub Umowy o Dostarczenie Treści Cyfrowych, 

19. Zamówienie - formularz udostępniony w ramach Sklepu, określający Towary, jakie zamierza kupić Klient oraz dane Klienta konieczne dla zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży i Umowy o Dostarczenie Treści Cyfrowych.

20. Prenumerata - koljny

§ 2. OGÓLNE ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU

1. Regulamin określa ogólne warunki korzystania ze Sklepu, warunki zawierania Umowy o Świadczenie Usług Umowy Sprzedaży oraz zasady korzystania z usług świadczonych przez Sprzedawcę.

2. Korzystanie ze Sklepu wymaga spełnienia przez urządzenie końcowe i system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, minimalnych Wymagań Technicznych.

3. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna w celu dokonania zakupu w Sklepie lub utworzenia Konta Klienta.

4. Klient ma możliwość zmiany i korygowania danych wprowadzonych podczas tworzenia Konta w każdym czasie korzystając z opcji dostępnych w ramach Konta Klienta.

§ 3. LICENCJA

Wyłączne prawa do Treści udostępnianych/umieszczanych w ramach Sklepu przez Sprzedawcę lub jego kontrahentów, w szczególności prawa autorskie, nazwa Sklepu (znak towarowy), wchodzące w jego skład elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i przysługują Sprzedawcy lub podmiotom, z którymi Sprzedawca zawarł odpowiednie umowy. Klient jest uprawniony do korzystania z ww. Treści nieodpłatnie, a także do korzystania z Treści zamieszczanych zgodnie z przepisami prawa i już rozpowszechnionych przez innych Klientów w ramach Sklepu, jednak wyłącznie w zakresie dozwolonego użytku osobistego. Wykorzystywanie Treści w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej, uprzedniej zgody, udzielonej przez uprawniony do tego podmiot, na piśmie pod rygorem nieważności oraz w granicach powszechnie obowiązującego prawa.

§ 4. ZAWARCIE UMOWY O ŚWIADCZENIE BEZPŁATNYCH USŁUG

1. Sprzedawca świadczy za pośrednictwem Sklepu w szczególności następujące bezpłatne usługi na rzecz Klientów:

a) umożliwienie Klientom utworzenia Konta Klienta (Usługa założenia i prowadzenia Konta);

b) umożliwienie Klientom korzystania z usług Koszyka;

c) umożliwienie przeglądania Treści umieszczonych przez Sprzedawcę w ramach Sklepu;

2. Sprzedawca dodatkowo, na rzecz Klientów, którzy utworzyli Konto Klienta, świadczy za pośrednictwem Sklepu w szczególności następujące bezpłatne usługi:

a) umożliwianie Klientom składania Zamówień oraz zawierania Umów Sprzedaży;

b) bieżąca aktualizacja statusu złożonego Zamówienia;

c) przechowywanie i udostępnianie Klientowi za pośrednictwem Konta Klienta historii zawartych Umów Sprzedaży i Zamówień.

3. Stroną Umowy o Świadczenie Usług jest Sprzedawca.

4. W ramach Sklepu Sprzedawca zobowiązuje się do świadczenia usług, o których mowa w ust. 1 i 2 powyżej, w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie. Korzystanie przez Klienta z usług określonych w ust. 1 i 2 nie wiąże się dla Klienta z obowiązkiem zapłaty Ceny.

Warunkiem korzystania z usług wskazanych w ust. 1 i 2 powyżej jest spełnienia przez urządzenie końcowe i system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, minimalnych Wymagań Technicznych.

5. Umowa o Świadczenie Usług zostaje zawarta z chwilą skutecznego wypełnienia i zaakceptowania przez Klienta (przesłania Sprzedawcy) formularza rejestracyjnego w celu utworzenia Konta Klienta. Zawarcie Umowy o Świadczenie Usług wymaga akceptacji Regulaminu. W przypadku korzystania przez Klienta ze Sklepu bez utworzenia Konta i bez dokonywania zakupu Towarów, powinien on przestrzegać postanowień Regulaminu w zakresie, w jakim faktycznie korzysta z usług świadczonych przez Sprzedawcę.

6. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy o Świadczenie Usług następuje w drodze wiadomości e-mail przesłanej na adres e-mail podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym.

7. Umowa o Świadczenie Usług jest zawierana w ramach Sklepu w języku polskim, na czas nieoznaczony.

8. W celu zapewnienia prawidłowej realizacji Umowy Sprzedaży lub Umowy o Świadczenie Usług, Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a) podawania w Zamówieniu oraz w formularzach rejestracyjnych przy tworzeniu Konta Klienta prawdziwych, aktualnych i wszystkich koniecznych danych Klienta;

b) niezwłocznego aktualizowania danych, w tym danych osobowych, podanych przez Klienta Sprzedawcy w związku z zawarciem Umowy o Świadczenie Usług lub Umowy Sprzedaży,

w zakresie w jakim jest to konieczne dla prawidłowego ich wykonania;

c) korzystania z usług oferowanych przez Sprzedawcę w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami i zasadami współżycia społecznego, w tym w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Klientów oraz dla Sprzedawcy i niezakłócający pracy Sprzedawcy lub Sklepu;

d) terminowej zapłaty Ceny i innych ustalonych przez Klienta i Sprzedawcę kosztów w przypadku Umów Sprzedaży.

9. Klient zobowiązany jest również do:

a) niedostarczania i nieprzekazywania w ramach Sklepu jakichkolwiek Treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa, w szczególności Treści naruszających majątkowe prawa autorskie osób trzecich albo ich dobra osobiste;

b) niepodejmowania działań takich jak:

- rozsyłanie lub umieszczanie w Sklepie niezamówionej informacji handlowej lub umieszczanie jakichkolwiek Treści naruszających przepisy prawa (zakaz umieszczania treści bezprawnych);

podejmowanie czynności informatycznych lub wszelkich innych czynności mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Klienta, w tym danych innych Klientów;

- modyfikowanie w sposób nieuprawniony Treści dostarczanych przez Sprzedawcę, w szczególności podanych w ramach Sklepu Cen lub opisów Towarów;

- nadużywanie praw przyznanych Klientowi przez Sprzedawcę lub przepisy prawa, w sposób który jest sprzeczny ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem danego prawa lub z zasadami współżycia społecznego.

§ 5. ROZWIĄZANIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG

1. Klient może rozwiązać Umowę o Świadczenie Usług ze skutkiem natychmiastowym, w każdym czasie, poprzez poprzez wypełnienie stosownego formularza udostępnionego w Sklepie.

2. Jeżeli w chwili zgłoszenia przez Klienta żądania rozwiązania Umowy o Świadczenie Usług w zakresie Usługi założenia i prowadzenia Konta istnieją Zamówienia, które nie zostały wysłane – rozwiązanie Umowy o Świadczenie Usług ze względu na konieczność prawidłowej realizacji Umowy Sprzedaży możliwe jest niezwłocznie po realizacji Zamówienia lub po jego anulowaniu przez Klienta.

§ 6. REKLAMACJE USŁUG

1. Klient ma prawo do zgłoszenia reklamacji usług świadczonych przez Sprzedawcę w każdym czasie.

2. Klient może zgłosić Sprzedawcy reklamację świadczonych przez niego usług w szczególności na piśmie lub poprzez kontakt w formie wiadomości e-mail wojtek@wjazdnakuchnie.pl 

3. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Sprzedawcę w terminie 14 dni od otrzymania przez Sprzedawcę zgłoszenia reklamacyjnego Klienta.

4. W przypadku produktu "Kompozycja specjalnie dla Ciebie" Klientowi przysługuje zwrot wpłaconych pieniędzy jeżeli produkt niezgodny jest z Opisem umieszczonym na stronie produktu, w szczególności gdy opracowanie nie zawiera wskazanych elementów lub wystąpiła niemożność skontaktowania się ze Sprzedawcą wynikająca z winy Sprzedawcy. Ustalenia pomiędzy Klientem, a Sprzedwacą potwierdzane w elektronicznej formie pisemnej mają wartość nadrzędną wobec niniejszego Regulaminu. W przypadku takich ustaleń Klient może ubiegać się o zwrot wpłaconych pieniędzy w oparniu o ww ustalenia. 

5. Sprzedawca gwarantuje, że wszystkie przepisy i metody, a także opisy kolejnych czynności zostały sprawdzone, jednak nie odpowiada za subiektywną ocenę jakości przygotowanych potraw. Sprzedawca nie odpowiada również za wszelkie niepożądane efekty wynikające z błędów, zaniedbań, oraz nie stosowania się do opisów przez Klienta

 

§ 7. ZAWARCIE I WYKONANIE UMOWY SPRZEDAŻY

1. Informacje podane w ramach Sklepu stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy Sprzedaży w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego, kierowane przez Sprzedawcę do Klientów.

2. Zamówienia na Towary można składać 24h na dobę 7 dni w tygodniu;

3. Zamówienie na Towary może zostać złożone przez Klienta, który posiada lub założy w ramach procesu Zamówienia Konto lub choć nie posiada Konta - w trakcie procesu składania Zamówienia wskaże dane niezbędne do jego realizacji;

4. Klient dodaje wybrane Towary do Koszyka po czym przechodzi do formularza Zamówienia, potwierdza lub uzupełnia dane niezbędne do złożenia Zamówienia i wykonania Umowy Sprzedaży, a następnie wybiera sposób zapłaty Ceny; 

5. Złożenie zamówienia wymaga akceptacji warunków świadczenia usług i niniejszego Regulaminu

6. Klient składa Sprzedawcy Zamówienie poprzez uruchomienie funkcjonalności Sklepu oznaczonej komunikatem „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” oznaczającej, ze Zamówienie składane przez Klienta pociąga za sobą obowiązek zapłaty. Złożenie Zamówienia stanowi oświadczenie woli Klienta wyrażające bezpośrednią wolę (ofertę) zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość, za pośrednictwem Sklepu;

7. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzyma 2 wiadomości e-mail:

a) "potwierdzenie zamówienia" - zawierającą wszystkie istotne elementy Zamówienia; 

b) "oczekiwanie na płatność przelewem" - zawierającą numer Zamówienia oraz dane do przelewu;

8. W przypadku niemożności przyjęcia Zamówienia do realizacji Sprzedawca poinformuje o tym Klienta w drodze wiadomości e-mail zatytułowanej „Nieprzyjęcie zamówienia do realizacji”;

9. W ciągu 24 godzin od zaksięgowania płatności na wskazanym koncie Klient otrzyma 2 wiadomości e-mail:

a) "płatność przyjęta" - potwierdzający przyjęcie płatności

b) "Zakupiony przez Ciebie produkt wirtualny jest dostępny do pobrania" - zawierający link umożliwiający pobranie zakupionego Towaru w formacie PDF 

10. Link, o którym mowa w p.10 lit. b) umożliwia pięciokrotne pobranie Towaru. Po piątym pobraniu Towaru link wygasa. 

11. W określonych przypadkach Towar wysyłany jest nie w wyżej opisanej formie linku, a pliku PDF dołączanego do wiadomości e-mail. Farma ta będzie zaznaczona w opisie produktu.

12. W przypadku produktu "Kompozycja specjalnie dla Ciebie" - warunki sprzedaży regulowane są w opisie produktu.

§ 8. CENY I PROMOCJE

1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do możliwości aktualizowania Cen zamieszczonych

na stronie Sklepu. Ceny w Zamówieniu złożonym przez Klienta przed wprowadzeniem zmian pozostają dla Klienta wiążące.

2. Ceny w ramach Sklepu zawierają wszelkie należne cła i podatki. 

3. Kwota obejmująca Cenę może zostać pomniejszona o określony rabat procentowy lub kwotowy poprzez wykorzystanie Kodu rabatowego. Sprzedawca określi zasady przyznawania i wykorzystania Kodów rabatowych w ramach odrębnych warunków Promocji.

4. Promocje obowiązujące w Sklepie nie podlegają łączeniu, o ile postanowienia Promocji wyraźnie nie stanowią inaczej. Promocje mogą obejmować ograniczoną liczbę Towarów.

§ 9. ZASADY DOKONYWANIA PŁATNOŚCI I WYSTAWIANIA RACHUNKÓW

1. Płatności można dokonać za pośrednictwem przelewu elektronicznego na konto wskazane w e-mailu, który  Klient otrzymuje po złożeniu Zamówienia;

2. Termin płatności za zamówione Towary, wynosi 7 dni od dnia, w którym Klient otrzymał wiadomość, o której mowa w p. 7. Nieuiszczenie płatności w w/w terminie skutkuje anulowaniem Zamówienia.

3. Sprzedający zwolniony jest z obowiązku wystawiania faktur. Na żądanie Klienta Sprzedawca zobowiązany jest do wystawienia rachunku lub faktury w ciągu 3 miesięcy od końca miesiąca, w nastąpła płatność za Towar.  

§ 10. DOSTAWA TOWARU

Zamówione w Sklepie Towary są dostarczane wyłącznie w formie odpowiednio zabezpieczonego linku, na podany przez Klienta adres e-mail.

 

§ 11. TREŚCI CYFROWE. UMOWA O DOSTARCZENIE TREŚCI CYFROWYCH. ODSTĄPIENIE OD UMOWY. REKLAMACJE

1. Zgodnie z Art. 38 p. 13) Ustawy o prawach Konsumenta Klientowi po otrzymaniu Treści Cyfrowych nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy;

2. Klient ma prawo do zgłoszenia reklamacji Treści Cyfrowych w terminie 30 dni od dnia dostarczenia Treści Cyfrowych, w szczególności w sytuacji, gdy pobrana Treść Cyfrowa ma wady techniczne uniemożliwiające odczytanie pliku na urządzeniu do tego dedykowanym, lub gdy zawartość pliku z Treścią Cyfrową jest niezgodna z opisem.

3. Klient zgłasza reklamację na adres e-mail wojtek@wjazdnakuchnie.pl, reklamacja winna zawierać opis wad Towaru oraz dane Klienta;

4. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji i wysłania Towaru zgodnego z Zamówieniem w ciągu 7 dni od otrzymania reklamacji.  

§ 12. MINIMALNE WYMAGANIA OPROGRAMOWANIA

1. System Operacyjny: System MS Windows 7 i wyżej, Linux z X.ORG, MacOS 10 lub wyżej, najnowsze wersje systemów mobilnych: Android,iOS,  Windows Phone;

2. Przeglądarka internetowa w aktualnej najnowszej wersji z włączoną obsługą ciasteczek oraz Java Script.

 

§ 13. WARUNKI KORZYSTANIA Z TREŚCI CYFROWYCH

1. Klient ma prawo do korzystania z Treści Cyfrowej na własny użytek.

2. Klient nie ma prawa do rozpowszechniania lub wprowadzania do obrotu Treści Cyfrowych w całości lub we fragmentach.

3. Klient nie ma prawa do modyfikowania pliku i dalszego udostępniania.

4. Klient nie ma prawa do usuwania oznaczeń właściciela oraz zabezpieczeń z Treści Cyfrowej.

5. Klient nie ma prawa do komercyjnego wykorzystywania Treści Cyfrowej.

6. Klient nie ma prawa do oddawania w najem Treści Cyfrowej lub oddawania go do używania lub korzystania osobom trzecim.

§ 14. DANE OSOBOWE

Wszystkie kwestie związane z danymi osobowymi reguluje Polityka prywatności sklepu sklep.wjazdnakuchnie.pl. Tekst znajduje się w zakładce Polityka prywatności

§ 15. ZMIANA REGULAMINU

1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku:

a) zmian obowiązującech przepisów prawa;

b) zmiany profilu działalności lub rozszerzenia oferty Sprzedawcy;

c) konieczności dostosowania działalności Sprzedawcy do nakazów, orzeczeń, postanowień lub wytycznych organów administracji publicznej lub sądów;

d) zmiany sposobu świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę spowodowana względami technicznymi lub technologicznymi; 

e) zmianami formy działalności Sprzedawcy lub danych kontaktowych.

2. Sprzedawca poinformuje Klienta o zmianie Regulaminu z odpowiednim wyprzedzeniem.

W przypadku zmiany treści Regulaminu na zasadach określonych powyżej, Klienci mają prawo

do wypowiedzenia Umowy o Świadczenie Usług w terminie 14 dni od dnia powiadomienia ich o zmianie Regulaminu z odpowiednim wyprzedzeniem. Zmiana Regulaminu nie wpływa na treść i warunki zawartych przez Klienta Umów Sprzedaży.

3. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Sprzedawca udostępni tekst Regulaminu na stronie Sklepu.

§ 16. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Prawem właściwym dla zawarcia Umowy Świadczenia Usług oraz Umowy Sprzedaży jest prawo Rzeczypospolitej Polskiej, a sądami sądy powszechne w Rzeczpospolitej Polskiej, chyba że co innego wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. Ewentualne spory pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, niebędącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

2. Wybór prawa polskiego na podstawie Regulaminu nie pozbawia Konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy pomiędzy Sprzedawcą a Konsumentem, na mocy prawa które zgodnie z właściwymi regulacjami byłoby właściwe w przypadku braku wyboru. 

3. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego publikacji na stronie internetowej sklep.wjazdnakuchnie.pl.